Vedligeholdelsesaftale

Betingelserne for aftalen:


Vedligeholdelsesaftale for ”det grønne areal”


Vedligeholdelsesaftale af Højdegaardens erstatningsareal, i daglig tale benævnt anlægget, som en del af mart. Nr. 1817, samt de dertil naturligt hørende veje- og fortovsarealer.

Erstatningsarealet er afgrænset af Smørumvej, Kildebrøndevej og Karlslundevej.


•Fællesarealet skal fremtræde pænt og velordnet, således at Højdegaardens vedtægter overholdes


•Græsplænen skal klippes i passende omfang i vækstperioden én gang om ugen (græsafklip opsamles og bortkøres)


•Hækken skal klippes 2 gange årligt, juni og september/oktober (hækafklip opsamles og bortkøres)


•Buske beskæres løbende (afklip bortkøres)


•Gangstier og kanter skal vedligeholdes (klippes/luges) løbende, således at der ikke forefindes græs og anden ukrudt på fliser


•Affaldsspande tømmes én gang ugentligt


•Fortov, rendesten samt riste renholdes løbende. Arealerne friholdes for ukrudt, hundeefterladenskaber og henkast af affald


•I vintermånederne ryddes fortove og gangstier for sne og gruses/saltes, således at Højdegaardens almindelige snerydningspligter overholdes


•Aftalen må ikke udliciteres til anden side.


Alle udgifter til materielle indkøb, materielvedligeholdelse og driftsmidler mv. skal afholdes af udførende part.

For udførelse af denne aftale honoreres med årligt vederlag, pt. stort kr. 33.000, - der udbetales bagud med kr. 16.500,- den 30 juni og kr. 16.500 kr. den 31 december (første gang den 31.12.2018).


Bestyrelsen er berettiget til at reducere i betalingen, såfremt aftalen, på trods af bestyrelsens påtale misligholdes.


Denne aftale træder i kræft 01.juni 2018 og er gældende indtil 31.12.2020.


Aftalevilkår, herunder vederlagets størrelse, fastsættes på første bestyrelsesmøde i ulige kalenderår.

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel.

Dog kan aftalen, i tilfælde af sygdom, anden helbredsmæssigt, eller opstået force majeure ophøres.

Dette skal meddeles bestyrelsen straks, hvis man ikke ser sig i stand til at opfylde de ovennævnte forpligtelser.


I opsigelsesperioden fra foreningen ydes som kompensation en månedlig ydelse svarende til det årlige vederlaget delt med 12 måneder.